4 ogen principe

1. Doel Vier – ogen principe:

Veiligheid voor alles: zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie.

Vanaf 1 juli 2013 is het vier – ogen principe verplicht gesteld.  Dit houdt in dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken of mee luisteren met de beroepskracht.
De beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. Ook de GGD controleert hier op.

Bij kinderdagverblijf Jodocus hebben we ervoor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier – ogen principe, gebruik te maken van toezicht door camera’s.
Op die momenten dat er maar een beroepskracht op de groep aanwezig is kan er te allen tijde meegekeken worden via de camera’s.

2. Camera’s
Wij hebben gekozen voor camera’s die via een beveiligde draadloze verbinding door de eigenaar te allen tijde ingeschakeld kunnen worden.
De eigenaar kan m.b.v. een inlogcode en wachtwoord toegang krijgen tot de camera beelden en kan life meekijken.

3. Waar
De camera’s hangen zichtbaar in de volgende ruimtes:
–    rode groepsruimte
–    blauwe groepsruimte

4. melding gebruik camera’s
Kinderdagverblijf Jodocus stelt zich verplicht dat voor iedereen duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van camera toezicht.
Dit doen we middels:
–    vermelding op de website
–    vermelding aan ouders tijdens een rondleiding
–    vermelding pedagogisch beleid
–    vermelding medewerkers tijdens sollicitatie procedure

5. wie kijken er mee
De camera’s worden door de eigenaresse, Inge Holtkamp, bediend en zij zal ook de beelden bekijken. Tijdens afwezigheid van Inge, zal er in overleg, een andere volwassene met een VOG worden aangewezen die deze taak waarneemt.

6. wat doe we met de beelden
De camera brengt alleen in beeld waarvoor Kinderdagverblijf Jodocus verantwoording draagt.
De beelden worden niet standaard opgenomen. Het doel is dat de medewerker altijd gezien of gehoord kan worden, en doordat de eigenaresse, ongezien ten alle tijden mee kan kijken, is het doel bereikt.

Indien er wel beelden worden opgenomen, zijn de volgende regels van toepassing:
–    het is niet nodig dat er vooraf wordt aangegeven dat er beelden worden opgenomen.
–    De eigenaresse zal noteren wat de aanleiding is geweest om de beelden op te nemen.
–    De startdatum van de opname wordt genoteerd
–    De bewaartermijn is maximaal 4 weken
–    Als gedurende de periode van opname er geen incidenten zijn geweest dan worden de beelden verwijderd.
–    Indien de camera een bepaald incident heeft opgenomen, wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

7. Privacy
Om de privacy van de kinderen en de medewerkers te waarborgen is het alleen voor de eigenaresse toegestaan meet te kijken d.m.v. de camera’s. En bij afwezigheid van de eigenaresse door een vervanger in het bezit van VOG en welke vooraf aan de medewerkers is bekend gemaakt.

8. Open aanspreek cultuur
Binnen het kinderdagverblijf zijn vaste personeelsleden aanwezig. Door de inzet van deze vaste personen hebben we een open aanspreek cultuur. Iedereen kent elkaar en er is een vertrouwensrelatie tussen de leidsters, ouders en kinderen. Hierdoor ontstaat er een sociale controle die het mogelijk maakt dat we de kinderen in een veilige omgeving met constante factoren ( leidsters, ruimtes) opvangen.
Ook ouders kunnen te allen tijde de leidsters of leidinggevenden aanspreken. De lijnen binnen het kinderdagverblijf zijn kort. Er is geen grote hiërarchisch onderscheid tussen de aanwezige personen. De directeur staat open voor benadering, evenals de administratief medewerkster en de leidsters.

9. Openheid
De vorm van het gebouw en de structuur maken het voor iedereen makkelijk om elkaar te zien. Het gebouw heeft veel grote ramen waardoor iedereen zichtbaar is voor iedereen. Verder bieden wij flexibele opvang en staan wij open voor bezoek. Dit houdt in dat een ieder ten allen tijde vrij is om binnen te komen en zijn/ haar kind kan halen of brengen.
Een ouder is altijd vrij om binnen te komen.

De flexibele opvang zorgt ervoor dat ouders op allerlei verschillende tijden binnen kunnen komen. Hierdoor is er altijd wel een extra volwassene aanwezig.

10. Samenvatting

Het vier ogen principe wordt binnen kinderdagverblijf Jodocus gewaarborgd middels camera’s op groepen, open aanspreek cultuur, openheid richting ouders, structuur van het gebouw en korte lijnen voor communicatie tussen ouders en leidsters. Maar ook tussen de leidsters en de directie en tussen de ouders en de directie.