Opvang

Informatie hier onder is verouderd. Voor de juiste informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ons kindercentrum heeft 6 stamgroepen. De Ukkies, de Peuterkids, de Jodokids, de Schelp en de Noordkaap. De Ukkies en de Peuterkids zijn dagopvang groepen. De Ukkies zijn groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De Peuterkids is een groep voor kinderen van circa 2,5 tot 4 jaar. De Jodokids, de Schelp en de Noordkaap zijn BSO groepen, deze groepen bestaan uit kinderen van 4 tot 13 jaar.

De totale opvangcapaciteit van kindercentrum Jodocus bedraagt: 32 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De verdeling in dagopvangplaatsen is als volgt:

Ukkies (0 tot 4 jaar) = 16 per groep (2 groepen rood en blauw op dinsdag en donderdag)

Peuterkids (2,5 tot 4 jaar) = 16 (alleen op maandag, dinsdag en donderdag)

De Ukkies zijn de kinderen van 0 t/m circa 2.5 jaar, daarbinnen maken we een onderscheid in rode en blauwe Ukkies. Op dinsdag en donderdag worden de groepen gesplitst in Ukkies blauw en Ukkies rood voor kinderen van 0 tot circa 2,5 jaar en de Peuterkids voor kinderen van circa 2,5 tot 4 jaar. Binnen de Peuterkids bieden we ook VVE aan.

De plaatsen die niet dagelijks vast worden afgenomen gebruiken we voor flexibele opvang. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar als de opbouw en samenstelling van de groep dit toestaat.

Het uitgangpunt is: verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in een eigen ruimte ( stamgroepen), maar een open deuren beleid moet mogelijk zijn.

We hanteren duidelijke regels voor het maximum aantal kinderen dat 1 leidster mag opvangen; het gaat om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen en de gemiddelde leeftijd. De kinderen en de ouders weten in welke stamgroep de kinderen zitten en welke leidsters op de groep aanwezig zijn. Op het informatiebord in de hal staan de leidsters vermeld welke die dag werken.

Om een zekere flexibiliteit te waarborgen hanteren we een open deuren beleid. De kinderen maken dan gebruik van de verschillende ruimtes en verlaten hun stamgroep.

De kinderen verlaten hun stamgroep als er een gezamenlijke activiteit is, zoals:

– buitenspelen

– poppenkast

– gezamenlijke maaltijd

– als er in het totaal 8 of minder kinderen zijn voor beide groepen.

We voldoen aan de afspraken overeengekomen in het convenant kwaliteit kinderopvang.

Voor dagopvang gelden de volgende regels: 1 leidster per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar; 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 1 leidster per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 1 leidster per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in 1 groep wordt een gemiddelde berekend.
De stamgroep bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij 0 – 1 jaar en maximaal zestien kinderen bij 0 – 4 jaar (waarvan maximaal 8 kinderen tot een jaar).
Voor de buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschool leeftijd gelden de volgende regels: 1 leidster per tien (aanwezige) kinderen, de stamgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen van 4-12 jaar. Daarnaast is het toegestaan bij groepen van alleen 8-12 jarigen met twee leidsters en een extra volwassene maximaal dertig kinderen op te vangen.
De kinderen kunnen in de dagopvang en BSO bij activiteiten de stamgroepen verlaten. Dan wordt de maximale omvang van een stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per leidster van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie. De op de locatie aanwezige leidsters houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken hebben.
Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk dat in de dagopvang ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet, maar nooit minder dan de helft van het afgesproken aantal leidsters. Is er in zo’n situatie slechts 1 leidster in het kindercentrum dan is er ter ondersteuning ten minste 1 andere volwassene als ‘achterwacht’ in het kindercentrum aanwezig.
Voor de buitenschoolse opvang kunnen ten hoogste een half uur per dag minder leidsters worden ingezet, maar ook nooit minder dan de helft van het aantal afgesproken leidsters. Is er in zo’n situatie slecht 1 leidster in het kindercentrum, dan is er ter ondersteuning ten minste 1 andere volwassene als ‘achterwacht’ in het kindercentrum aanwezig. Beslaat de opvang van de kinderen de gehele dag, dan geldt hetzelfde als bij de dagopvang.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

Door ervaringen uit voorgaande jaren maken we geen gebruik van vrijwilligers. Ook staan we geen stagiaires meer toe binnen het kindercentrum. Alleen oriënterende en snuffel stages worden toegestaan, met de voorwaarde dat de leidsters er achter staan.

Op het kindercentrum zijn minimaal 2 leidsters aanwezig (dit kan alleen afwijken tijdens de eind- of begin uren, echter wel binnen de kaders zoals aangegeven in het convenant Kinderopvang). In het geval van calamiteiten is er altijd 1 leidster direct oproepbaar. Deze kan altijd binnen 10 minuten op het kindercentrum aanwezig zijn.

Naast de opvang van 0-4 hebben we buitenschoolse opvang voor 4-13 jaar. Qua organisatie zien wij dit als een voordeel om de BSO te koppelen aan het dagverblijf. Dit maakt het mogelijk om continuïteit voor de kinderen te waarborgen. Daarnaast kunnen we optimaal gebruik maken van de ruimte en de personeelsbezetting. Ondersteuning groepsleidsters door andere volwassenen (achterwacht).

Doorgaans zijn er minimaal 2 tot 3 leidsters aanwezig.