Ouderbeleid

Binnen een kindercentrum zijn ouders een belangrijke doelgroep. Net als voor de kinderen, is het voor de ouders belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen, zodat er een open contact kan ontstaan tussen ouders en de medewerkers van het kindercentrum. Een open contact tussen beide partijen creëert een sfeer waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het ouderbeleid is dan ook voor zowel de ouders als de medewerkers ontwikkeld.

Ouders krijgen door het ouderbeleid inzicht in de visie van Kindercentrum Jodocus omtrent de omgang met ouders. Hierdoor kunnen zij bepalen of deze visie aansluit bij hun wensen omtrent kinderopvang.
Het ouderbeleid is een onderdeel van het kwaliteitsstelsel. Wij raden ouders aan om ook kennis te nemen van het algemeen beleid en het pedagogisch beleid. Hierdoor kan er inzicht worden verkregen in de organisatie en de maatregelen die wij nemen om de kwaliteit te waarborgen en te continueren.

Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende. Verder kunt u overal waar ouders staat ook verzorgers lezen en waar leidsters staat bedoelen we uiteraard ook leiders.

1. Algemeen
Het ouderbeleid wordt opgesteld door de algemeen directeur. Het wordt jaarlijks en zonodig geëvalueerd en aangepast. Hierbij wordt de oudercommissie om advies gevraagd. De algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor de evaluatie, bijstelling en toepassing. Bij vragen en onduidelijkheden over het ouderbeleid is in eerste instantie de leidinggevende het aanspreekpunt voor medewerkers en ouders. Als deze geen duidelijkheid kan bieden, dan kan men zich wenden tot de algemeen directeur.

beleidsdoelstellingen
• kindercentrum Jodocus wil met het ouderbeleid inzicht geven in de maatregelen die getroffen zijn omtrent ouders om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te continueren.
• kindercentrum Jodocus heeft in het ouderbeleid vastgelegd hoe het personeel met ouders om moet gaan.

2. visie over omgang met ouders
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers beschikken over een helder en eenduidig beleid over hoe wij binnen ons kindercentrum omgaan met ouders. Daarom zijn er rond het omgaan met ouders procedures ontwikkeld met daaraan gekoppeld taak – en werkinstructies voor de verschillende functies. Het ouderbeleid is een onderdeel van de inwerkprocedure voor het personeel.

Onze visie wordt gevormd door een aantal punten, die hieronder zijn opgesomd.

2.1 waarden en normen
Binnen de organisatie gaan we op een bepaalde manier om met ouders. Werkend vanuit bepaalde waarden en normen vormt zich een beroepshouding. Respect, positivisme, professionaliteit en openheid zijn voorbeelden van deze normen die onze leidsters behoren te bezitten.

De band met de ouders staat bij ons in hoog aanzien. Leidsters werken aan een goede band die ze met ouders opbouwen. De liefde voor het vak en de professionaliteit die de leidsters bezitten, naken dat ze een goede band met ouders kunnen opbouwen. Hierdoor ontstaat er een wederzijds vertrouwen, dat de kwaliteit van de opvang van het kind ten goede komt.

Openheid en eerlijkheid zijn binnen de organisatie erg belangrijk. Ons motto is dan ook: “bespreek alles wat dwars zit en blijf er niet mee zitten”. Op deze manier kunnen irritaties niet hoog oplopen en blijven ouders niet met vragen zitten. Dit heeft betrekking op alles wat met het kind te maken heeft: slaap – en eetritmes, stimuleren en corrigeren, manier van handelen van de leidsters, ontwikkeling van het kind, het gebouw, enz.
Kortom alles wat er dwars zit is bespreekbaar, ook op directie – of beleidsniveau. Op deze manier blijft de band tussen de ouders en de organisatie goed, wat weer meewerkt aan de goede sfeer voor het kind.
Door elkaar op zaken te wijzen die minder goed verlopen, krijgen leidsters de kans om zich verder te ontwikkelen en de kwaliteit van de opvang te vergroten. Leidsters staan altijd open voor suggesties over hun handelswijze.

2.2 anti – discriminatiecode
In het algemeen beleid staat de omschrijving van de anti discriminatiecode die wij als organisatie hanteren. Iedere ouder heeft zijn / haar eigen waarden en normen en voedt zijn /haar kind hiermee op. Wij proberen zo veel mogelijk binnen de grenzen van onze eigen pedagogische visie met ouders mee te gaan en respect te hebben voor hun waarden en normen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op sociaal –emotioneel gebied, op opvoedingsgebied of op cultureel gebied.
Daarnaast wordt er ook van de ouders verwacht volgens de algemene anti discriminatiecode te handelen binnen onze organisatie naar alle doelgroepen toe.

2.3 privacy
In het algemeen beleid staat ons privacy reglement.
Om het reglement toegepast te krijgen binnen onze organisatie zijn een aantal stappen ondernomen.
Er is een lijst opgesteld met privacy gevoelige documenten (met gegevens over/ van ouders en kinderen). Bij elk document wordt aangegeven wie de beheerder is namens de organisatie, waar en hoe documenten worden opgeborgen, wie de documenten mag inzien en hoe lang documenten bewaard worden.
Er zijn afspraken gemaakt over het omgaan met privacy gevoelige informatie die niet schriftelijk is vastgelegd en geheimhouding tegenover derden. Bijvoorbeeld mondelinge informatie van een ouder over zichzelf of het kind; tegen wie mag de groepsleidster daarover iets zeggen en beroepshouding tegenover derden ( binnen en buiten het kindercentrum).
De afspraken rondom privacybescherming van documenten en van mondelinge informatie komen aan de orde tijdens werkoverleg, teamoverleg en inwerkprocedures.

2.4 evaluatie
Een organisatie is geen statisch geheel. Deze wordt beïnvloed door ideeën en visies die van buiten en/ of van binnen de organisatie naar ons toekomen, via medewerkers en via ouders. Wij zijn van mening dat de inbreng van ouders van groot belang is voor het behoud van kwaliteit en aansluiting van de diensten bij de wensen van onze klanten. Daarom evalueren wij jaarlijks het gehele kwaliteitsstelsel met de oudercommissie en indien gewenst met ouders. Via de evaluatieprocedure die beschreven staat in het algemeen beleid worden eventuele aanpassingen van het beleid doorgevoerd.

Hieronder worden alle evaluatiemiddelen voor ouders beschreven.

2.5 klachten
Door het neerzetten van een heldere klachtenprocedure willen wij voorkomen dat reacties van ouders niet goed doorkomen en uitgroeien tot klachten. Ouders zijn op de hoogte van het bestaan van de klachtenprocedure door vermelding hiervan in het informatieboekje en intakeboekje. De klachtenprocedure is als bijlage ook bij dit ouderbeleid bijgevoegd. Kindercentrum Jodocus voldoet hiermee aan de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector. We hebben een interne klachten procedure en een externe klachtenprocedure. Voor de externe behandeling van klachten zijn we aangesloten bij de stichting klachtencommissie kinderopvang. Bij inschrijving ontvangen de ouders / verzorgers de folder en het klachtenreglement.

Alle medewerkers van Kindercentrum Jodocus kunnen in een situatie komen waarin zij een klacht in ontvangst nemen. Daarom is er een werkinstructie voor klachtenbehandeling. De klachten worden geëvalueerd en eventueel aanpassingen doorgevoerd. Van de klachten wordt jaarlijks een analyse gemaakt door de algemeen directeur. De analyse wordt met het team besproken.

2.6 communicatiebeleid

Uit het organogram van onze organisatie (algemeen beleid) valt af te lezen dat er voor ouders directe lijnen zijn naar het team, de leidinggevende en de administratie. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen communicatie tussen ouders en de directie mogelijk is. In de klachtenprocedure staat beschreven welke weg u kunt volgen naar het Mt en /of de directie. Wij hopen natuurlijk dat de band met de leidster en/of mt zo open is dat deze weg ook genomen kan worden. Toch blijft het altijd mogelijk om rechtstreeks naar het mt of de directie te stappen. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen stellen wij het zeer op prijs als ouders hun reacties met ons delen en nergens mee blijven zitten.

Wij zijn van mening dat door een goede communicatie en informatievoorziening misverstanden kunnen worden voorkomen en de organisatie wordt inzichtelijk.

Communicatie met ouders:

Directie naar ouders:
– Nieuwsbrieven over beleidszaken
– Algemeen beleid

– Pedagogisch beleid
– Ouderbeleid
– Informatieboekje
– Bijdrage aan de Jodocus krant
– Website

Team naar de ouders:
– Overdrachtsschrift (tot 2 jaar)
– Intake boek kdv
– Intake boek bso
– Informatiebord
– Bijdrage in de Jodocus krant
– Nieuwsbrieven over de vestigingactiviteiten

Ouders naar ouders:
– Notulen oudercommissie
– Bijdrage in de Jodocus krant

Hieronder staan de communicatiemiddelen.

Informatieboekje
Dit informatieboekje is bedoeld voor toekomstige klanten en omvat informatie over de aanmeldingsprocedure, plaatsingsprocedure,ed.

Intakeboekje:
Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders die voor het eerst met hun kind op het kindercentrum komen. Dit boek wordt in een intakegesprek met de leidster behandeld en omvat een omschrijving van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Nieuwsbrief:
Door middel van een nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf.
Voor nieuws over personeelsvervanging, pedagogische zaken, enz. is de algemeen directeur verantwoordelijk.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief vanuit de groep. Hierin wordt formeel nieuws vanuit de groep, maar ook informele nieuwtjes over kinderen, ouders en leidsters bekend gemaakt.

Jodocuskrant:
In de krant van kindercentrum Jodocus staat onder meer allerlei informatie over de organisatie en zaken die daarmee te maken hebben: nieuws uit de groepen, informatie omtrent gezondheid, informatie over kinderopvang. Het krantje wordt door het gehele team gemaakt. Iedereen levert een bijdrage.

Ouderbeleid:
Een beleidsnotitie met daarin verwoord alle maatregelen binnen de organisatie over het omgaan met ouders.

Pedagogisch beleid:
Een beleidsnotitie met alle maatregelen van de organisatie met het pedagogisch beleid ten aanzien van kinderen.

Overdrachtsschrift:
In dit schrift schrijven de leidsters over het wel en wee van de kinderen die dag. Ouders kunnen ook terugschrijven over bijzonderheden van hun kind.
Het is bedoeld als informatiebron voor beide partijen en als een leuke herinnering voor later.

2.7 medezeggenschap
We achten het van groot belang dat ouders meedenken en invloed uit kunnen oefenen op het beleid.
Naast alle evaluatiemiddelen is de oudercommissie een middel voor ouders om mee te denken in de organisatie.
Als bijlage zijn de statuten van de oudercommissie bijgevoegd. Voor de oudercommissie is de door de overheid een regeling getroffen betreffende klachten. Per 1 januari 2009 zijn wij aangesloten bij de st. klachtencommissie Oudercommissie Kinderopvang.

3. bijlage:
klachtenprocedure
statuten oudercommissie