Pedagogisch beleid

Informatie hier onder is verouderd. Voor de juiste informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kindercentrum Jodocus vindt het belangrijk dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Het is belangrijk dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en daardoor uitgedaagd wordt tot een “zelfstandig”kind te groeien..

Naast deze individuele ontwikkeling vinden wij het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen.

Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de leidster. De leidster kan nooit een ouder vervangen, maar het is noodzakelijk dat de leidster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Het wezenlijke in omgang met elkaar is respect. Dit betekent dat de opvoeder het kind serieus neemt in alles wat het doet, er naar kijkt zoals het is en nagaat wat het kind met een bepaald gedrag wil zeggen.

Binnen kindercentrum Jodocus werken we volgens de methode van het ingaan op de behoeften en de gevoelens van de kinderen en hun zelfstandigheid bevorderen.

Kinderopvang is een verbreding van de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen leidster en ouder is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. De leidsters zullen rekening houden met deze wensen, tenzij ze niet behoren tot de mogelijkheden of passen bij de doelstelling van kindercentrum Jodocus.

Aangezien de ouders die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vinden wij het van belang dat er binnen het kindercentrum een dusdanig klimaat heerst dat ouders hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er zorg voor te dragen dat de groep vaste leidsters heeft en vragen en opmerkingen van ouders serieus worden genomen.

Kindercentrum Jodocus heeft vanuit het bovenstaande de volgende pedagogische doelstelling geformuleerd:
Het verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar in het verlengde van en in samenwerking met hun ouder(s). Dit wordt in een zodanige flexibele sfeer gedaan dat de kinderen zich veilig kunnen voelen en zich individueel optimaal kunnen ontwikkelen.

Het beleid van Kindercentrum Jodocus is er op gericht dat alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen bij de opvang die wij bieden. Dit geldt voor de kinderen en ouders, maar is ook van belang voor onze medewerkers.

Jaarlijks wordt het pedagogisch beleid door alle leidsters, oudercommissie en directie, gezamenlijk besproken en indien nodig bijgewerkt en vernieuwd.

Voor vragen en problemen wat betreft de opvoeding, gedrags-, psychische -, gezins- en gezondheidsproblemen, waarvoor onze kennis niet toereikend is, roepen wij de hulp in van “derden”. Het

gaat hier dan om deskundigen met een specialisatie op het desbetreffende gebied.

Een goede locatie en een positief personeelsbeleid zijn absolute randvoorwaarden om een prettig en veilig klimaat te scheppen voor de opvang.

Voor de contacten met de ouders is een ouderbeleid van toepassing, waarvan de Jodocuskrant, de dagelijkse overdracht en het vastleggen van afspraken onderdelen zijn.

Het volledig pedagogisch beleid kunt u inzien op de opvanglocatie.